ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง 1.Safety Officer/จป.วิชาชีพ
1.หน้าที่และความรับผิดชอบของงาน จป.วิชาชีพ -ตรวจสอบ เสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน -วิเคราะห์เพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอนายจ้าง -ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน -วิเคราะห์แผนงาน โครงการ รวามทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยราชการต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง -ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน -แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือ -แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน -ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสาร หลักฐานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ -เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง -ตรวจสอบหาสาเหตุการทำงาน และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานและรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า -รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง -ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย -รับผิดชอบงานด้านระบบคุณภาพต่างๆด้านความปลอดภัย และระบบคุณภาพอื่นๆของแผนก
Male or Female , Age 25-45 years Thai. / ชาย-หญิง อายุ 25-45 ปี Bachelor's degree or higher Occupational Health and Safety / สาขาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยโดยตรง Experience in factory for 2 years up in safety /ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม 2 ปี ขึ้นไป Good knowledge and understanding of labor law and safety law/ มีความรู้และเข้าใจในด้านกฎหมายแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย Able to use and communicate in English /สามารถใช้และสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถจัดทำระบบISOที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานได้
ติดต่อคุณชวินโรจน์ (คุณอิทธิ์)บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด85 หมู่ที่ 11 ถนนบางงา-ท่าโขลงตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15180 โทรศัพท์ : 036-489-116, 036-489-164, 036-489-165 ต่อ 436อีเมล : petform_16
สถานที่ปฏิบัติงานตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
อุบัติเหตุฝนตกถนนลื่น
อุทาหรณ์ดึงเบรคมือไม่สุด
เมาขับรถชนยับ
หนุ่มเมาซิ่งเก๋งชนซาเล้งขายของข้างทางเสียหายหลายคัน โชคดีเจ็บเล็กน้อย
รับทำseo
บรอดแคสไลน์ได้ไม่จำกัด Line Unlimited
ตะกวดขับรถ-คลิปกล้องหน้ารถ
ตะกวดขับรถ-คลิปกล้องหน้ารถ
Youtoload